Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Учебен център

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

Ние от СНЦ "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ" изхождайки от убеждението, че бъдещето на всяка организация зависи от удовлетвореността и доверието на заинтересованите страни, насочваме усилията си в реализирането на следната стратегическа цел – Сдружението да се утвърди като водещо по отношение на иновации в обучението и познавателното развитие, чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите според изискванията на заинтересованите страни.

Ръководството на СНЦ "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ" обявява, че

-     клиентите заедно с всички заинтересовани страни са основен приоритет за Сдружението;

-     положителните и отрицателните фактори и условията, свързани външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за постигане на целта се определят и наблюдават;

-     заинтересованите страни са определени и техните изисквания се отчитат;

-     ще подобрява система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, за да овладява рисковете и възможностите, да предотвратява или намалява нежеланите последствия, да повишава желаните последствия, да постига подобряване.

За осъществяване на своята политика по качеството, ръководството на Сдружението

-     непрекъснато подобрява образователните курсове, педагогическите обучения, тренингите и семинарите, организираните форуми чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на Сдружението, провеждане на съвременна маркетингова политика, която системно да отразява промените на заинтересованите страни и да отчита техните изисквания;

-     създава и поддържа необходимите условия за повишаване ефективността на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ENISO 9001:2015;

-     осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качеството и чрез ефикасни механизми на непрекъснат контрол следи тяхното изпълнение.

 

Като Управител на СНЦ ДЕКЛАРИРАМ

-     личното си участие за изпълнение на обявената политика по качеството;

-     моя еотговорността за разясняване, за периодичен преглед и актуализиране на политиката по качествотос оглед на нейната адекватност и непрекъснато подобряване;

-     мое е задължението за идентифицирането на всички процеси в Сдружението и потвърждение, че те протичат при контролирани условия.

 

 

25.07.2016 год.

Председател на УС: …………......................

 

 

 /Р. Папанчева /

 

 slide up button