E-book

 

Годишно научно-методическо списание 'Образование и технологии'

 

  Образование и технологии 

Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

 

Ангелов, Ангел Владимиров
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Катедра по театрално изкуство, ул. Крали Марко 2, гр. Благоевград, angelov_60@abv.bg
Гражданска клетва и училищен празник
20 стр. 36 стр.

 

Ангелов, Ангел Стоянов
СОУ „Сава Доброплодни“, бул. „Мадара“ 34, гр. Шумен, 9700
angelow@dgklaz.net

Програмируеми играчки в предучилищен и начален етап на образование
136 стр. 299 стр.

Използване на код-карти като материален (визуален) инструмент за програмиране
181 стр. 391 стр.

 

Ангелова, Владимира Стефанова гл. ас. д-р
ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, Катедра „Начална педагогика“, бул. България № 236, гр. Пловдив 4000, vladiang@abv.bg
Технология за овладяване на взаимнообратните задачи в началното обучение по математика
90 стр. 191 стр.

 

Андонова, Диана Здравкова
ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Шипченски проход“ № 69А, гр. София 1574
diana.andonova@gmail.com

Използване на иновативни технологии за психолого-педагогическите изследвания
23 стр. 42 стр.

 

Анева, Стефка Йорданова гл. ас. д-р
ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. България № 236, 4003 Пловдив, България, stfaneva@uni-plovdiv.bg
Един подход за преподаване на учебната дисциплина „Компютърни мрежи и комуникации“
176 стр. 375 стр.

Модел и методика за преподаване на Информатика и Информационни технологии в профилираната подготовка
200 стр. 430 стр.

 

Атанасова – Минева, Росица Делчева
5. ОУ „Митьо Станев“, ул. Стефан Стамболов 19, гр. Стара Загора, rosesunrise65@abv.bg
Използване на социални медии в многоезикова класна стая
107 стр. 229 стр.

 

Атанасова, Дафина Иванова гл. ас.
9302 Добрич; ЖК Добротица 12; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Колеж – Добрич, dafina_atanasova@abv.bg
Функционално-прагматически подход за изучаване на правоговорните правила в обучението по Български език
64 стр. 130 стр.

 

Атанасова, Николинка Александрова гл. ас. д-р
ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, катедра Начална училищна педагогика, бул. България 236, 4003 гр. Пловдив, al_nina@abv.bg
Мисловната карта като иновация в обучението на студенти, придобиващи образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“

57 стр. 110 стр.

Б

 

Байчева, Божанка Раднева, доц. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, ж.к. Добротица 12, 9300 гр. Добрич, bbaycheva@abv.bg
За интердисциплинарните връзки в обучението на студентите – педагози
55 стр. 107 стр.

 

Бояджиева, Нели Илиева, проф. д-р
София 1574, Ул. Шипченски проход 69 а, СУ „Св. Кл. охридски“- ФНПП
nelybo@abv.bg

Принципът за възпитание и терапия чрез изкуство в университетската педагогика
11 стр. 14 стр.

В

 

Вълова, Теодора Димитрова, доц. д-р
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Педагогически колеж, ул. Н. Д. Петков 18, 5800 Плевен
valova_teodora@abv.bg

Използване на ИКТ инструменти в междупредметния подход за развитие на ранна грамотност
138 стр. 305 стр.

Г

 

Ганева, Таня Ганева
СОУ „Любен Каравелов“, ул. Захари Зограф 27,6400 гр. Димитровград
djawolesa@abv.bg

Пазители на традициите
158 стр. 344 стр.

 

Георгиева, Мария Раданова
54 СОУ „Св. Иван Рилски“, ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София
radanova06@abv.bg

Урок, който не започва и не завършва със звънец
157 стр. 341 стр.

 

Георгиева, Петя Николова
СОУ „Христо Ясенов“, бул. „Руски“ 69, 2180 гр. Етрополе
petia_niki@abv.bg

Провокации към творческото мислене на ученика
75 стр. 153 стр.

 

Герджикова, Нина Димитрова, доц. д-р
ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал Смолян, гр. Смолян 4700 ул. Дичо Петров № 32
nina.gerdzhikova@yahoo.de

Възприемане на учебното съдържание по история във втория етап на общообразователното училище през призмата на когнитивизма
117 стр. 244 стр

 

Гъров, Коста Андреев, доц. д-р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. България 236, гр. Пловдив 4003, kosgar@uni-plovdiv.bg
Един подход за преподаване на учебната дисциплина „Компютърни мрежи и комуникации“
176 стр. 375 стр

Използване на код-карти като материален (визуален) инструмент за програмиране
181 стр. 391 стр

Подход за формиране на познавателна активност на учениците посредством свободно разпространяван софтуер
189 стр. 404 стр

Самооценката в обучението по информационни технологии
195 стр. 414 стр

Модел и методика за преподаване на Информатика и Информационни технологии в профилираната подготовка
200 стр. 430 стр

 

Гюров, Димитър, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, gurov_d@abv.bg
Интерактивни технологии и формиране на европейските компетенции в предучилищна възраст (5 – 7-годишни деца)
39 стр. 81 стр

 

Гюрова, Весела, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, gurova_v@abv.bg
Интерактивни технологии и формиране на европейските компетенции в предучилищна възраст (5 – 7-годишни деца)
39 стр. 81 стр

Д

 

Дерменджиев, Митко Колев
СОУ „Любен Каравелов“, ул. Захари Зограф № 27, гр. Димитровград
dermi1@abv.bg

За по-голяма прозрачност при изразходване на средствата от делегираните бюджети
27 стр. 54 стр

 

Дерменджиева, Людмила Атанасова
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 4
l_dermendjieva@abv.bg

Стимулиране на креативност чрез използване на платформата ZooBurst
129 стр. 275 стр

 

Димитрова, Красимира Атанасова, доц. д-р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, 8000 гр. Бургас, бул. Якимов 1, dimitrova@dgklaz.net
„ИТИ ДГ“ – образователен мултимедиен пакет с учебни ресурси за детската градина
50 стр. 98 стр.

Формиране на пространствено мислене чрез игра в дигитална среда
52 стр. 102 стр.

 

Димитрова, Даниела Ваклушева
ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ, бул. „България“ 236, гр. Пловдив
daniela_dimitrova99@abv.bg

Подход за формиране на познавателна активност на учениците посредством свободно разпространяван софтуер
189 стр. 404 стр

 

Димитрова, Пенка Петрова, гл. ас.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, катедра Начална училищна педагогика, ул. „Цар Асен“ №24, гр. Пловдив 4000, peni.dim.bg@abv.bg
Образователната мултимедия в обучението по четене на възрастни
62 стр. 124 стр

 

Димитрова, Цветана Спасова
СОУ „Христо Ясенов“, бул. „Руски“ 69, 2180 гр. Етрополе
tsv.spasova@gmail.com

Възприемане на чужд текст
69стр. 142 стр

 

Доганова, Цветанка Димитрова
ЧСОУ „Св. Георги“, София, бул. „Генерал Тотлебен“ №2А, ет.5, ап.12
tsvetanka.doganova@wondergroup.eu

Надграждане на приложни знания по математика чрез природни науки и използване на информационни технологии
151 стр. 330 стр

 

Дюлгерова, Кремена Каменова – студент
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, 8000 гр. Бургас, бул. Якимов 1, emito_s@abv.bg
Иновативни подходи в литературното обучение, реализирани чрез биографичния метод
79 стр. 164 стр

E

 

Ефтимова, Събина Кирилова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Културно-историческо наследство“ бул. Цариградско шосе 119, гр. София
eftimmova@mail.bg

Библиотерапията в образователен контекст
144 стр. 316 стр

З

 

Зафирова, Людмила Веселинова, гл. ас.
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1574
ljudmila_zafirova@abv.bg

Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище
146 стр. 319 стр

 

Захариева, Райна Сергеева, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски“, ДИУУ, гр. София,
zaharieva_r@dir.bg

Съвременният модел на развиващите родители – подкрепящи процеса на израстване и учене на своите деца
9 стр. 9 стр.

И

 

Иванов, Кирил Иванов, гл. ас.
Факултет по математика и информатика, ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България № 236, 4003 Пловдив, България, ivanovkirilmail@gmail.com
За мотивационния потенциал на обучението по обектно-ориентирано програмиране
187 стр. 397 стр

 

Иванова, Галина Иванова, гл. ас. д-р
Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра „Компютърни системи и технологии“, ул. Студентска 8, 7017 гр. Русе, givanova@ecs.uni-ruse.bg
Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални oбразователни потребности
31 стр. 64 стр

 

Иванова, Жанета Божидарова
ОДЗ № 14 „Изгрев“, гр. Бургас 8000, ж.к. „Изгрев“ до блок 54
odz14izgrev_burgas@abv.bg

Алтруистични каузи в детската градина чрез сътрудничество с университета и НПО
46 стр. 88 стр

 

Иванова, Тинка Димитрова, доц. д-р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по Обществени науки, бул. Якимов 1, 8000 Бургас, tinche_ivanova@abv.bg
Съвременни митове за педагогическата система на Мария Монтесори
16 стр. 23 стр.

Й

 

Йосифова, Бойка Цветанова
РИО София-град, ул. Антим I, 17, София 1303
boikai_kaleva@abv.bg

Чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст – необходимост и перспективи
109 стр. 233 стр

 

Йотова, Геновева Михайлова
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. д-р Адриян Атанасов № 8, гр. Ботевград
vevi_genoveva@abv.bg

Учим и играем с KODU
134 стр. 291 стр

К

 

Калоянова, Надежда Ангелова, гл. ас. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010 kaloyanowa_n@yahoo.com
Формиране на понятия чрез използване на проблемния подход
34 стр. 71 стр

 

Карадимитрова, Румяна Иванова
Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", бул. Якимов 1, гр. Бургас rumi114@abv.bg
Реализиране на ефективен учебен процес в обучението по математика в първи клас чрез екипна организация на работа и интегриране на технологии
87 стр. 186 стр

 

Караколева, Стефка Романова гл. ас.
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Катедра „Приложна математика и статистика“,ул. Студентска 8, 7017, гр. Русе, skarakoleva@uni-ruse.bg
Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални oбразователни потребности
31 стр. 64 стр

 

Касъклиев, Николай Маринов, гл. ас. д-р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. „България“ 236, 4003 Пловдив, kasakliev@uni-plovdiv.bg
Към автоматизирано оценяване на педагогическия персонал в системата на средното образование
18 стр. 29 стр

 

Кирилов, Николай Дафинов – студент
ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна
Карти за игра – професии с компютри
124 стр. 265 стр

 

Кирова, Габриела Николова, гл. ас.
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ № 69 А, 1574 София, gaby_kirova@abv.bg
Методика на работа с дидактически средства по математика за началните класове – МАТ +
85 стр. 180 стр

Киселова, Стела Стоянова
Частна детска градина „Чуден свят“, гр. София, stella.stoyanova@wondergroup.eu
Чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст – необходимост и перспективи
109 стр. 233 стр

Л

 

Лазаров, Борислав Иванов, доц. д-р
Институт по математика и информатика – БАН, ул. Академик Георги Бончев бл. 8, София 1113
lazarov@math.bas.bg

Две геометрични илюстрации на инфинитезималния метод
83 стр. 174 стр

Внедряване на интегриран подход – технологични аспекти
14 стр. 17 стр

 

Лазарова, Ваня Емилова
ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България 236, 4000 гр. Пловдив
vanya_lazarova@yahoo.com

Общ модел на уеб-базирана система на средното образование
197 стр. 424 стр

 

Лалова, Даниела Северинова
ЧСОУ „Св. Георги“, бул. Ген. Тотлебен 2А, ет. 5, ап.12
daniella.severinova@wondergroup.eu

Внедряване на интегриран подход – технологични аспекти
14 стр. 17 стр

 

Легкоступ, Магдалена Маринова, доц. д-р
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет
m_legkostup@abv.bg

Форми на оценяване на учениците в обучението по религия – примери от практиката
102 стр. 219 стр

 

Любенова, Галя Петрова
СОУ „Крум Попов“, ул. Иван Вазов“ №2, 5900 гр. Левски,
galleria_lic@abv.bg

Шест здравини по три
160 стр. 348 стр

М

 

Маврова, Яна Христова
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
mavrova@teacher.bg

Събиране и изваждане с преминаване в 1. клас. Интердисциплинарен урок по математика
96 стр. 203 стр

 

Маратилова, Верка Димитрова
ОУ „Проф.Иван Батаклиев“, ул. Екзарх Йосиф15, 4400 гр. Пазарджик
vmarat1968@abv.bg

Писането на приказки- път към развитие на творческото мислене
81 стр. 168 стр

 

Маринова – Димитрова, Милена Йорданова
СОУ „Бачо Киро“, ул. Кирил и Методий №53, гр. Павликени
milena730@abv.bg

Състезание по правопис на български език – успешен метод в обучението при учениците от начален етап
73 стр. 150 стр

 

Миленкова, Десислава Христова
137 СОУ „Ангел Кънчев“, ж.к. Люлин 1, бул. Европа 135, 1336 София
milenkova@137sou.org

Азбука с таблети
167 стр. 365 стр

Учим и играем с KODU
134 стр. 291 стр

 

Милкова, Валентина Стоянова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, бул. Шипченски проход 69-А, 1574 гр. София
valentina.milkova@abv.bg

Приемственост между детската градина и началното училище – познавателно развитие и включващо образование
29 стр. 58 стр

 

Милчева, Галя Иванова
ОУ „Братя Миладинови“, к-с Братя Миладинови, гр. Бургас
gal_im@abv.bg

Учим и играем с KODU
134 стр. 291 стр

 

Митрева, Катя Трифонова
ОУ „Професор Иван Батаклиев“, ул. Екзарх Йосиф 15, 4400 гр. Пазарджик
kmitreva@abv.bg

Net Support School и „Цилиндър на истината“ – един смел експеримент в час по Български език
77 стр. 157 стр

 

Момчева – Гърдева, Галина Димитрова, доц. д-р
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, к-с Чайка, гр. Варна 9007
gmomcheva@gmail.com

Програмируеми играчки в предучилищен и начален етап на образование
136 стр. 399 стр

Карти за игра – професии с компютри
124 стр. 265 стр

Н

 

Неделчев, Неделчо Иванов, докторант ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
СОУ „Бачо Киро“, ул. „Кирил и Методий“ 53, 5200 гр. Павликени
n_nedelchev@abv.bg

Състезание по правопис на български език – успешен метод в обучението при учениците от начален етап
73 стр. 150 стр

 

Неделчев, Николай Анчев – студент
Русенски университет, катедра КСТ, ул. Студентска 8, 7017, гр. Русе
nnedelchevbg@gmail.com

Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности
31 стр. 64 стр

 

Ненов, Михаил Бориславов
ЧСОУ „Св. Георги“, ул. Глухарче 1, кв. Драгалевци, гр. София
mihail.nenov@wondergroup.eu

За буквите и числата II. Интегриране на добри практики в проектно-ориентираното обучение в ЧСОУ „Св. Георги“
148 стр. 325 стр.

 

Николов, Красимир Николов, гл. ас.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по Обществени науки, 8000 гр. Бургас, бул. Якимов 1
k_nik@abv.bg

Използването на нови изобразителни техники и материали за рисуване, фактор за по-високи нива на художествено-творческо възпитание и създаване на критерии за оценка на художествените произведения при деца от предучилищна възраст
48 стр. 91 стр

 

Николов, Никола Димитров, инж.
БАН – НИМХ-филиал Пловдив, бул. Руски 139, 4000, гр. Пловдив
nikola.nikolov@meteo.bg

Опитът на БАН-НИМХ - филиал Пловдив в използването на възможностите на Windows в класната стая
193 стр. 408 стр

 

Николов, Николай Георгиев, гл. ас. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300
n_nikolov_d@abv.bg

Активни методи на обучение при провеждане на семинарни занятия по „Краезнание“
120 стр. 254 стр

 

Николова, Анастасия Ангелова, инж.
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ул. Родопи 48, 4000 гр. Пловдив
anastasia62@abv.bg

Опитът на БАН-НИМХ- филиал Пловдив в използването на възможностите на Windows в класната стая
193 стр. 408 стр

 

Николова, Биляна Валериева
Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра „Музика“
b_valerieva@yahoo.com

Изграждане на социално съзнание в груповата музикотерапия при деца със специални образователни потребности. Структура и йерархичност на групата
25 стр. 47 стр

 

Николова, Йорданка Стойнова, докторант СУ „Св. Кл. Охридски“
ОУ „Кочо Честеменски“, ул. Севастопол 28, гр. Пловдив
iosnikolova@abv.bg

Усъвършенстване уменията на учениците за прилагане на правописните норми чрез обучението по Български език и литература във втори клас
71 стр. 146 стр

 

Николова, Полина Труфчева
ЦДГ 25 „Братя Грим“, ул. Родопи 28, 9700 гр. Шумен
bragrim@abv.bg

Развитие на детската креативност чрез детските приказки
44 стр. 86 стр

O

 

Обрешкова, Стефка
СОУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец,
stefka_obr@abv.bg

Шест здравини по три

160 стр. 348 стр.

П

 

Паева, Ирина Георгиева
СОУ „Христо Ботев“, ул. Гимназиална №1, гр. Девин
o.hara2@abv.bg

Текстовите задачи по математика – моята работа във втори клас
94 стр. 201 стр.

Папанчева, Румяна Йорданова, доц. д-р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, гр. Бургас,
papancheva@dgklaz.net

Реализиране на ефективен учебен процес в обучението по математика в първи клас чрез екипна организация на работа и интегриране на технологии
87 стр. 186 стр.

„ИТИ ДГ“ – образователен мултимедиен пакет с учебни ресурси за детската градина
50 стр. 98 стр.

Формиране на пространствено мислене чрез игра в дигитална среда
52 стр. 102 стр.

Парижкова, Любомира Петрова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра „Библиотечен мениджмънт“, бул. Цариградско шосе 119, гр. София
ljubomirap@abv.bg

Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост
140 стр. 307 стр.

Паскалева, Розалина Стоянова
СОУ „Иван Вазов“, ул. Петко Енев № 54, обл. Сливен, 8900 гр. Нова Загора
rozalina-paskaleva@abv.bg

Проект за толерантност „Слънцето на доброто – 22 + 22 лъчи“
169 стр. 366 стр.

Пеева, Искра Пеева
НБУ „М. Лъкатник“, к-с Славейков, гр. Бургас
iskra_peeva@lakatnik.org

Обработка на снимки и изображения - галерия от софтуерни продукти в помощ на учителя
132 стр. 282 стр.

Пенев, Радослав Иванов, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. Шипченски проход № 69А, София 1579
penev_radoslav@abv.bg

Способността „Дефиниране на чувствата“ – предпоставка за емоционална интелигентност в предучилищна възраст
36 стр. 74 стр.

Пенева, Атанаска Стоименова
ОУ „Професор Иван Батаклиев“, ул. Екзарх Йосиф 15, 4400 гр. Пазарджик
at_peneva@abv.bg

Net Support School и „Цилиндър на истината“ – един смел експеримент в час по Български език
77 стр. 157 стр.

Пенева, Любослава Димитрова, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. Шипченски проход № 69А, София 1579
peneva_luboslava@abv.bg

Способността „Дефиниране на чувствата“ – предпоставка за емоционална интелигентност в предучилищна възраст
36 стр. 74 стр.

Петрова, Ваня Атанасова, доц. д-р
Тракийски университет, Педагогически факултет, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ул. Армейска 9, гр. Стара Загора,
vanja_p@abv.bg

Интегративни функции на екологичния подход в обучението на студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика
118 стр. 248 стр.

Петрова, Евгения Цветанова
ЦДГ № 25 „Братя Грим“, ул. Родопи 28, 9700 гр. Шумен
bragrim@abv.bg

Проектите Etweening – средство за преподаване на учебното съдържание
41 стр. 83 стр.

Петрова, Невена Йорданова
СОУ „Димитър Матевски“, гр. Пловдив
n.petrova.71@abv.bg

Образователната мултимедия в обучението по четене на възрастни
62 стр. 124 стр.

Петровски, Ненад Миле
ООУ„Jоаким Крчовски“, Крива Паланка, Македониiа
nenadpetrovski44@yahoo.com

Classmate компјутерот во креирање стимулативна средина за учење
131 стр. 278 стр.

Първанова, Йорданка Първанова
СОУ „Любен Каравелов“, ул. Захари Зограф 27, гр. Димитровград 6400
dany.parvanova@gmail.com

Пазители на традициите
158 стр. 344 стр.

Р

 

Русева, Радослава Ангелова
ОУ „Отец Паисий“, ул. Андр. Премянов 12, 9101, гр. Бяла, обл. Варна
radoslavkar@abv.bg

Дунавска равнина. Презентация за 4 клас по Човекът и обществото

122 стр. 257 стр.

С

 

Семкова, Диана Тодорова
ЧСОУ „Св. Георги“, бул. Ген. Тотлебен 2А, ет. 5, ап.12
diana.semkova@wondergroup.eu

Надграждане на приложни знания по математика чрез природни науки и използване на информационни технологии
151 стр. 330 стр.

За буквите и числата II. Интегриране на добри практики в проектоориентираното обучение в ЧСОУ „Св. Георги“
148 стр. 325 стр.

Симеонова, Илияна Иванова, гл. ас.
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1574
i.simeonova@abv.bg

Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище
146 стр. 319 стр

Симитчиева, Аделина Михайлова
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, ул. Екзарх Йосиф15, 4400 гр. Пазарджик
adi_1956@abv.bg

Съпреживяването в обучението по литература – ключ към пълноценен учебен процес
66 стр. 136 стр.

Спасова, Веселина Георгиева, ас.
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, к-с Чайка, гр. Варна 9007
Карти за игра – професии с компютри
124 стр. 265 стр

Спасова, Красимира Стоилова
ОУ „Даскал Димитри“, ул. Дондуков № 43, гр. Кюстендил
krasi77ssa@abv.bg

Път към Здравето
165 стр. 362 стр.

Спасова, Соня Любомирова, ас
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Културно-историческо наследство“ бул. Цариградско шосе 119, гр. София
s.spasova@unibit.bg; sonya_spasova@abv.bg

Културното наследство в образователния процес /Анкетно проучване сред учители/
113 стр. 236 стр.

Средовска, Екатерина Николаева
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, ул. „Шипченски проход“ 69А, 1574 София
ebuhovo@hotmail.com

Възможности за неформално учене чрез проектно-базирани дейности в свободното време
162 стр. 354 стр.

Стоицов, Генчо Димитров, гл. ас. д-р
Факултет по математика и информатика, ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. България № 236, 4003 Пловдив, България
stoitzov@abv.bg

Един подход за преподаване на учебната дисциплина „Компютърни мрежи и комуникации“
176 стр. 375 стр.

Модел и методика за преподаване на Информатика и Информационни технологии в профилираната подготовка
200 стр. 430 стр.

Стоянов, Красимир Манолов, доц. д-р
СУ „Св.Климент Охридски“, Департамент за езиково обучение, ул. Коста Лулчев №27, гр. София, krasimisto@gmail.com
Методически проекции на архивния публицистичен текст в процеса на обучение по чужд език
105 стр. 226 стр.

Стоянова, Лилия Стоянова, д-р
Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“, ул. Илинден № 13, гр. Благоевград
lilis_48@hotmail.com; liliastoyanova@abv.bg

Влиянието на мултимедията върху процесите на запомняне и забравяне при решаване на математически задачи в начален етап на образование
92 стр. 198 стр.

Стоянова, Снежана Лазарова, гл. ас. д-р
ШУ „Епископ К. Преславски“, Педагогически факултет, гр. Шумен, ул. Университетска 115
sn_lazarova@abv.bg

Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище
146 стр. 319 стр.

Събева, Капка
ЦДГ 25 „Братя Грим“, ул. Родопи 28, 9700 гр. Шумен
bragrim@abv.bg

Проектите Etweening – средство за преподаване на учебното съдържание
41 стр. 83 стр.

Т

 

Такучев, Николай Петров, гл. ас.
Тракийски университет, Аграрен факултет, Катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“, Студентски град, Стара Загора 6000
npt@uni-sz.bg

Сравнителен анализ на мнението на студенти от Тракийския Университет, Стара Загора, БЪлгария и Trakya University, Edirne, Turkey за ползата и риска от тютюнопушенето
118 стр. 248 стр.

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010
mtterzieva@gmail.com

Овладяване на рецепционния анализ от студенти от филологическите специалности
61 стр. 121 стр.

Тодорова, Диана Стойчева
ЦДГ 25 „Братя Грим“, ул. Родопи 28, 9700 гр. Шумен
bragrim@abv.bg

Развитие на детската креативност чрез детските приказки
44 стр. 86 стр.

Тодорова, Елена Христова, ас
ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по Математика и информатика, бул. „България“ 236, 4003, гр. Пловдив
eli_tod@abv.bg

Самооценката в обучението по информационни технологии
195 стр. 414 стр.

Тонев, Тошко Бисеров
35 СОУ „Добри Войников“, ул. Добри Войников № 16, гр. София
tonevi98@yahoo.com

Научни експерименти с ученици от начален етап
155 стр. 337 стр.

Тонева, Радостина Димитрова
35 СОУ „Добри Войников“, ул. Добри Войников № 16, гр. София
tonevi98@yahoo.com

Европейските eTwinning проекти – възможност за сътрудничество и споделяне на иновации, творчески идеи и добри практики
153 стр. 335 стр.

Траянова, Недялка Петрова
ПГТ „Гоце Делчев“ ул. „Архитект Камен Петков“№1,4000 гр. Пловдив
neli_trajanova@abv.bg

Модел на компютърно- базирани уроци в обучението по физика и астрономия в 9 клас
100 стр. 212 стр.

Приложение на образователен софтуер в лабораторно упражнение по Физика и астрономия в 9. клас
98 стр. 208 стр.

Тренчева, Тереза Стоянова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе 119 , t.trencheva@unibit.bg
Съвременни тенденции на обучение по интелектуална собственост в УНИБИТ
142 стр. 314 стр.

Ф

 

Фиданчев, Константин Кирчев – докторант
144 СОУ „Народни будители“, гр. София, ж.к. Младост – 3, ул. Бъднина
fidanchev@gmail.com

Съвременни технологични решения при обучение по народен инструмент в часовете по извънкласна подготовка
127 стр. 267 стр.

Х

 

Хаджиколев, Емил Николов, гл. ас. д-р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. „България“ 236, 4003 Пловдив
hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Към автоматизирано оценяване на педагогическия персонал в системата на средното образование
18 стр. 29 стр.

Хаджиколева, Станка Иванова, гл. ас. д-р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. „България“ 236, 4003 Пловдив
stankah@uni-plovdiv.bg

Към автоматизирано оценяване на педагогическия персонал в системата на средното образование
18 стр. 29 стр.

Ц

 

Цанкова, Милена Илиева, доц. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300
milena_b@abv.bg

За интердисциплинарните връзки в обучението на студентите – педагози
55 стр. 107 стр.

Цветкова – Бусарова, Магдалена Кирилова
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 4
Стимулиране на креативност чрез използване на платформата ZooBurst
129 стр. 275 стр.

Ч

 

Черкезова, Кремлина Любомирова
34 ОУ „Стою Шишков“, ул. Родопски извор №43, ж.к. Борово, София 1680
krem_lina@mail.bg

Компютърната графика в творчеството на учениците
179 стр. 384 стр.

Ш

 

Шапкалова, Светла Ангелова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. София, sasch@abv.bg
Методика на работния лист по празничен календар
59 стр. 115 стр.

Шаркова, Ирина
Софийска математическа гимназия, ул. Искър No 61, София 1000
Две геометрични илюстрации на инфинитезималния метод
83 стр. 174 стр.

 

J

 

Jovevski, Dobri
Primary School "Ilinden", Nasko Tamburkov No80, Kriva Palanka, Makedonija
dobri.jovevski@live.com

Classmate компјутерот во креирање стимулативна средина за учење
131 стр. 278 стр.

К

 

Korneta, Wojciech, prof
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Akademicka 14 18-400 Łomża, Poland, wkorneta@op.pl
Colored noise – generation in Excel and properties
172 стр. 371 стр.

 

Korneta, Andrzej
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Akademicka 14 18-400 Łomża, Poland, andykor@poczta.onet.pl
Proprietary Software in Vocational School Teaching of Electrical Engineering
173 стр. 372 стр.