сп. Образование и технологии, бр. 5/2014 

 

сп. Образование и технологии 5/2014 

 

       
Образование и технологииОбразование и технологии

Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

 

Алексиева, Любка Кръстева
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1574 
lyubka.alexieva@gmail.com     
Предизвикателства пред студентите – бъдещи начални учители при работа с образователния софтуер Енвижън
168 стр. 339 стр.

 

 Ангелов, Александър Антонов, инж.
"Център за творческо обучение" ООД, ул. „Сердика“ 4, София 1000
a.angelov@cct.bg
Свързани класни стаи
185 стр. 366 стр.

 

Ангелова, Евгения Делчева, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, бул. „България“ № 236, Пловдив 4003
eangelova@uni-plovdiv.bg
Формиране на рефлексивни умения чрез обучението по Информационни технологии от 5. до 7. клас. Резултати от изследването 
206 стр. 410 стр.

Връзката на математиката с изкуството с помощта на информационните технологии 
139 стр. 277 стр.

 

Ангелова, Василиса Павлова, инж.    
РИО Благоевград, ул. „Тракия“ 2, Благоевград 2700 
vasy_pav@abv.bg         
Виртуални общности за учене в екип
181 стр. 359 стр.

 

Андреева, Яница Йорданова
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,                 Бургас 8000
yanitsa_pileto@abv.bg
Изграждане и развитие на умения за модулиране на учебното съдържание от модул туризъм у студентите бъдещи начални учители, чрез използването на интерактивен, интегративен подход
89 стр. 164 стр.

 

Анева, Стефка Йорданова, гл. ас. д-р
ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. „България“ № 236, Пловдив 4003
stfaneva@uni-plovdiv.bg;
Използване на симулационен софтуер в лабораторните упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“
208 стр. 419 стр.

 

Атанасова-Минева, Росица Делчева
5. ОУ „Митьо Станев“, ул. „Стефан Стамболов“ 19, гр. Стара Загора
rosesunrise65@abv.bg
Няколко ефективни web2.0 инструмента в помощ на чуждоезиковото обучение по английски език
144 стр. 286 стр.

 

Атанасова, Дафина Иванова, гл. ас.
ШУ „Еп. Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
dafina_atanasova@abv.bg
Овладяване на граматичните категории на съществителното име в обучението по български език
123 стр. 238 стр.

Б

 

Байчев, Цанимир Любомиров, гл. ас.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
tsanibaytchev@yahoo.co.uk
Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище
156 стр. 305 стр.

 

Байчева, Божанка Раднева, доц. д-р
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
bbaycheva@abv.bg  
Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература
220 стр. 450 стр.

 

Барбулска, Рая Тодорова  
Осмо СОУ  „Арсени Костенцев", кв. Еленово,  Благоевград 2700
raqtodorova@teacher.bg
Формиране на дигитални компетентности чрез извънкласна дейност по проект УСПЕХ
177 стр. 354 стр.

 

Бирова, Милена Ангелова      
Осмо СОУ  „Арсени Костенцев", кв. Еленово,  Благоевград 2700
m_birova@abv.bg 
Формиране на дигитални компетентности чрез извънкласна дейност по проект УСПЕХ
177 стр. 354 стр.


В

 

Вели, Севгинар Мехмед
Технически университет, ул. „Студентска“ 1, Варна
seta27@abv.bg
Използване на възможностите на софтуер с отворен код за анализ на данни от онлайн решени тестове
187 стр. 371 стр.

 

Вълчева, Пенка Кръстева
Пловдивски университет "Паисий хилендарски", Педагогически факултет, бул. „България" № 236, Пловдив 4000
pepa_valcheva@abv.bg
За някои особености на въображението в творческите разкази на децата в предучилищна възраст
61 стр. 100 стр.

 

Върбанова, Теодора Върбанова
СУ „Св. Кл. Охридски“, Стопански факултет, София 
teodorav@microsoft.com
Инвестиции в образование, инвестиции в нови технологии: предизвикателства, проблеми и реалности
44 стр. 69 стр.


Г

 

Генчева, Маргарита Йорданова гл. ас. д-р
ШУ "Еп. Константин Преславски", Педагогически факултет, ул. "Университетска" 115, Шумен 9700
margarita_56@abv.bg 
Ролята на солфежната техника при четене и свирене на хорови партитури
154 стр. 302 стр

 

Георгиева-Драголова, Ели Георгиева
ЦДГ "Слънце", ул. „Оборище“, Бургас 8000
elidg@abv.bg
Имиджът  на  съвременната  детска градина
33 стр. 52 стр

 

Георгиева, Галина Георгиева ас.  
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1574
galinag_bg@abv.bg      
Феноменът математическо мислене
134 стр. 266 стр

 

Георгиева, Елена Вангелова
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,                 Бургас 8000
Интерактивните методи в обучението като условие за изграждане и развитие на креативните детски способности
103 стр. 192 стр

 

Георгиева, Марияна Кирилова    
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, СОУ "Йордан Йовков", ет.1, ж.к."Изгрев", Бургас 8000
mgeorgieva1970@abv.bg
Спортът "Боче" при ученици със специални образователни потребности
23 стр. 32 стр

 

Георгиева, Надя Йорданова 
ОУ "Максим Горки", ул. "Васил Априлов" № 50, Левски 5900
nadi_74@abv.bg            
Специфика в работата на възпитателя и използването на информационните технологии
170 стр. 344 стр

 

Георгиева, Тонка Заркова       
3. ОУ "Димитър Благоев", ул. „Харалан Ангелов“ 17а, Шумен 9700
teorgieva@abv.bg
Сръчни математици или интегрални тенденции в обучението по математика и домашна техника и икономика
226 стр. 467 стр

 

Глушкова, Тодорка Атанасова гл. ас. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000    
todorka.glushkova@gmail.com
Един модел за обучение на тема "Интерактивни методи в обучението по Информационни технологии"
183 стр. 362 стр

 

Гъров, Коста Андреев, проф. д-р
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ФМИ, бул. „България“ 236, Пловдив 4003
kosgar@uni-plovdiv.bg
Формиране на рефлексивни умения чрез обучението по Информационни технологии от 5. до 7. клас. Резултати от изследването 
206 стр. 410 стр

 

Д

 

Дерменджиева, Людмила Атанасова
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Отец Паисий“ 4, Гоце Делчев 2900
l_dermendjieva@abv.bg
Забавен Excel? Защо не!
194 стр. 388 стр.

 

Димитрова, Красимира Атанасова, доц. д-р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
dimitrova@dgklaz.net  
Интерактивните играчки в детската градина
75 стр. 134 стр.


Формиране на презентaционни умения у учениците в начална училищна възраст
203 стр. 407 стр.

Образователна система ИТИ 1-4. Формиране на дигитални умения в началното училище
200 стр. 402 стр.

 

Димитрова, Пенка Петрова, гл. ас. 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, катедра Начална училищна педагогика, ул. „Цар Асен“ №24, Пловдив 4000
peni.dim.bg@abv.bg
Ролята на образователната мултимедия при обобщаване и оценяване на знанията и уменията по български език и литература  І-ІV клас
121 стр. 232 стр.

 

Димитрова, Росица Костадинова  
ЦДГ 68 ,,Патиланско царство", бул. ,,Цар Симеон Велики" 284, Стара Загора         
nelito_daniel1974@abv.bg        
Дистанционната комуникация – основа за успешно сътрудничество
59 стр. 98 стр

 

Дренска, Татяна Колева           
ЦДГ "Младост", ул. "Лазурна" 2, Габрово 5312
tatqna_drenska123@mail.bg   
Дидактични игри с интерактивна дъска
65 стр. 108 стр

 

Дългъчева-Колева, Нина Георгиева
София 
ninak@abv.bg 
Интегриране на видеоклипове в природонаучното обучение в началното училище
101 стр. 187 стр


E

 

Енев, Красимир Николов, гл. ас.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
krne@abv.bg
Сравнителен анализ между изнасянето на урок с интерактивна и бяла дъска в началното училище
196 стр. 392 стр

 

Енчева, Галина Борисова    
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Ведрина, общ. Добричка
encheva_galina@abv.bg
Общи аспекти за откриване и развитие на способности по информационни технологии и информатика в ранна ученическа възраст
175 стр. 350 стр

З

 

Зафирова, Людмила Веселинова, гл. ас.
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1574
ljudmila_zafirova@abv.bg
Практическа реализация на принципа за обучение ориентирано към действие чрез проектно обучение във 2. клас
218 стр. 445 стр

 

Захариева, Райна Сергеева, доц. д-р
СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, гр. София
zaharieva_r@dir.bg
Учителят и отговорността към развитието, обучението и възпитанието
10 стр. 10 стр

 

Златкова, Люба Атанасова, гл. ас.       
ШУ "Епископ Константин Преславски", ул. „Университетска"115, Шумен 9700
liuba.zlatkova@gmail.com         
Мястото на ритмическите и танцовите движения в създаването на театрален спектакъл за деца
152 стр. 297 стр

 

Зонева, Любима Кирилова, гл. ас.    
ЮЗУ "Неофит Рилски", ул. „Ив. Михайлов“ 66, Благоевград 2700
zoneva@abv.bg             
Обучението „Flipped Learning“, като иновативна стратегия за компютърно медиирано технологично обучение
165 стр. 326 стр

 

И

 

Ибрям, Илхан Истикбал, гл. ас.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
ilhan.ibryam@mail.bg
Използване на възможностите на софтуер с отворен код за анализ на данни от онлайн решени тестове
187 стр. 371 стр.

 

Иванова-Великова, Елеонора Цонева             
ПМГ "Васил Друмев", ул. „Вела Благоева" 10, Велико Търново 5000              
eli6666666@abv.bg      
За приложението на мисловните карти в обучението по литература в горния курс на средното образование
115 стр. 218 стр.

 

Иванова, Жанета Божидарова
ОДЗ № 14 „Изгрев“, ж.к. „Изгрев“ до блок 54, Бургас 8000
odz14izgrev_burgas@abv.bg
Наставничество на млади учители. Европейски модел в условията на криза в образованието
25 стр. 37 стр.

 

Иванова, Таня Антонова
ЦДГ 68 „Патиланско царство“, бул. ,,Цар Симеон Велики" 284, Стара Загора 6000  
cdg_sz68@abv.bg
Електронно издание на детската градина
113 стр. 217 стр.

 

Игнатов, Дечко Митев, гл. ас. д-р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
tiare64@abv.bg
Използване на нестандартни интерактивни подходи при обучението на студентите от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика и чужд език” по дисциплината “Методика на обучение по физическо възпитание”
87 стр. 158 стр.

Изграждане и развитие на умения за модулиране на учебното съдържание от модул туризъм у студентите бъдещи начални учители, чрез използването на интерактивен, интегративен подход
89 стр. 164 стр.

Интерактивните методи в обучението като условие за изграждане и развитие на креативните детски способности
103 стр. 192 стр.

Формиране на творческо мислене при 7 - 10 годишни деца чрез двигателно - творчески методи на обучение
109 стр. 206 стр.


Й

 

Йовчева, Женя Йовчева  
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
iovcheva_j@abv.bg   
Формиране на творческо мислене при 7 - 10 годишни деца чрез двигателно - творчески методи на обучение
109 стр. 206 стр

Обучение и забавление чрез компютърните игри – интеграцията на „100 акровата гора” в образователната система
135 стр. 271 стр

 

К

 

Караушева, Катя Иванова, инж.     
ПГЕЕ "К. Фотинов", ул. “Христо Ботев“ 42, Бургас 8000
kipkote@mail.bg
Актуализиране на образователния процес в ПГЕЕ "Константин Фотинов" Бургас в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
41 стр. 66 стр

 

Карева, Илка Неделчева
3. ОУ "Димитър Благоев", ул. „Харалан Ангелов“ 17а, Шумен 9700
kareva@mail.bg
Сръчни математици или интегрални тенденции в обучението по математика и домашна техника и икономика
226 стр. 467 стр

 

Карнобашка, Любомира Димитрова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
liubomiradk@abv.bg
Сравнителен анализ между изнасянето на урок с интерактивна и бяла дъска в началното училище
196 стр. 392 стр

Проучване мнението на студентите – бъдещи начални учители за обучение по шахмат
83 стр. 150 стр

 

Кирова, Габриела Николова, гл. ас.  
СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ № 69 А, 1574 София  
gaby_kirova@abv.bg
Задачите – Пиктограми в началното обучение по математика  
131 стр. 260 стр

 

Койчева, Камелия Йорданова
Община Добрич, ул. „България“ 12, Добрич 9300
k_koycheva@dobrich.bg
Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература
220 стр. 450 стр

 

Кокинова, Стелиана Миткова  
Първа английска езикова гимназия, бул. „Дондуков“ №60, София 1000        
skokinova@abv.bg  
Развитие на компоненти от синтетична компетенция посредством обучение чрез театър   
215 стр. 438 стр

 

Коларов, Красимир Николов
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Катедра „Математика и физика”, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
krkolarov@mail.bg      
Мартин, мамулите и математическото моделиране
137 стр. 275 стр

 

Крушков, Христо Димитров, доц. д-р             
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. "България" 236, Пловдив 4003                
hdk62@abv.bg
Съвременни методи и средства за активно обучение
211 стр. 427 стр.

 

Крушкова, Мариана Иванова, гл. ас. 
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. "България" 236, Пловдив 4003       
mik@uni-plovdiv.bg
Съвременни методи и средства за активно обучение
211 стр. 427 стр.

 

Кънева, Нина Кръстева
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Могильов"69, Габрово 5300
nina_c06@abv.bg          
Компютърът – познат и непознат. Поглед през фокуса на проект „Успех“
167 стр. 333 стр

 

Къчева-Минкова, Любка Велеславова            
ОДЗ № 66 "Елица", ул. "Риляник" № 12, Панчарево 1137, София
lubka.1958@abv.bg      
Използването на интерактивни методи и интерактивни дъски в обучаващи ситуации в подготвителна група
69 стр. 116 стр

Л

 

Лазаров, Борислав Иванов, доц. д-р
Институт по математика и информатика – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 8, София 1113  
lazarov@math.bas.bg  
Топ профит – обучаващ експеримент в седми клас
213 стр. 433 стр

Развитие на компоненти от синтетична компетенция посредством обучение чрез театър  
215 стр. 438 стр

 

Лазарова, Деница Любомирова          
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
denito_varna@abv.bg
Изграждане и развитие на умения за модулиране на учебното съдържание от модул туризъм у студентите бъдещи начални учители, чрез използването на интерактивен, интегративен подход
89 стр. 164 стр

 

Лалова, Даниела Северинова
ЧСОУ „Св. Георги“, бул. „Ген. Тотлебен“ 2А, ет. 5, ап.12  
daniella.severinova@wondergroup.eu
Топ профит – обучаващ експеримент в седми клас
213 стр. 433 стр

 

Легкоступ, Магдалена Маринова, доц. д-р
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет
m_legkostup@abv.bg
Казусът в обучението по религия като метод за учене чрез опит
94 стр. 174 стр


М

 

Маврова, Румяна Петкова, доц. д-р 
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. "България" 236, Пловдив 4003  
rummav@abv.bg
Нагледността в обучението по математика
128 стр. 252 стр

 

Маврова, Яна Христова
НБУ „Михаил Лъкатник“, ж.к. „Славейков“, Бургас 8000  
mavrova@teacher.bg  
Формиране на презентaционни умения у учениците в начална училищна възраст
203 стр. 407 стр

Образователна система ИТИ 1-4. Формиране на дигитални умения в началното училище
200 стр. 402 стр

 

Маратилова, Верка Димитрова
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, Пазарджик 4400
vmarat1968@abv.bg
Работа в сътрудничество с учениците – гарант за развитието на класа като екип
28 стр. 39 стр

 

Манчев, Ангел Стефанов
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по журналистика и масови комуникации
manchev@izkustva.net
Проекти за създаване и използване на електронни учебници в световната и българската практика
50 стр. 81 стр

Маринова-Димитрова, Милена Йорданова
СОУ „Бачо Киро“, ул. „Кирил и Методий“ №53, Павликени  
milena730@abv.bg
Добри практики за ефективна комуникация с родители
20 стр. 29 стр

Марков, Свилен Христов, гл. ас.          
ШУ „Еп. Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
svilenmarkov@abv.bg 
Сюжетно-ролевата игра и познавателното развитие на децата в предучилищна възраст
72 стр. 127 стр

Милкова, Валентина Стоянова
СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП, бул. „Шипченски проход“ 69-А, София 1574
valentina.milkova@abv.bg
Включването като процес на приемане, разбиране и изразяване на личността – социометрично изследване на тенденциите на развитието на детето и детската група
63 стр. 103 стр

 

Милчева, Галя Иванова
ОУ „Братя Миладинови“, к-с „Братя Миладинови“, Бургас 8000
gal_im@abv.bg
Учене и иновативност в обучението в първи клас чрез информационните и комуникационни технологии в училище 
198 стр. 397 стр

 

Минева, Станка Димитрова   
ЦДГ 68 „Патиланско царство“, бул. ,,Цар Симеон Велики" 284, Стара Загора 6000
stanimirento@abv.bg
Иновативен модел на комуникация
57 стр. 96 стр

 

Митева, Пепа Иванова, доц. д-р         
Бургаски свободен университет, Бургас 8000
pepa_miteva@abv.bg
„Teacher’s Profile. Qualities of a 21st century teacher“. Highlights of the higher education strategy development in Bulgaria and Kazakhstan
35 стр. 56 стр

 

Митева, Златина Миткова      
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
zuska@mail.bg
Използване на нестандартни интерактивни подходи при обучението на студентите от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика и чужд език” по дисциплината “Методика на обучение по физическо възпитание”
87 стр. 158 стр

 

Митева, Капка Петкова        
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Якимов“ 1,               Бургас 8000
kapka_miteva@abv.bg
Използване на нестандартни интерактивни подходи при обучението на студентите от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика и чужд език” по дисциплината “Методика на обучение по физическо възпитание”
87 стр. 158 стр

 

Митрева, Катя Трифонова
ОУ „Професор Иван Батаклиев“, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, Пазарджик 4400
kmitreva@abv.bg
„Кутия на времето” или работата по проект в обучението по литература
222 стр. 455 стр

Н

 

Нанкова, Мариела Тодорова, доц. д-р         
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. "Цариградско шосе" 119, София 1784
mariela_nankova@abv.bg
Съвременни тенденции в управление на знанието и ролята на интерактивните методи на обучение
79 стр. 138 стр

 

Неделчев, Неделчо Иванов, докторант ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
СОУ „Бачо Киро“, ул. „Кирил и Методий“ 53, Павликени 5200
n_nedelchev@abv.bg  
Добри практики за ефективна комуникация с родители
20 стр. 29 стр

 

Ненков, Ивайло Любомиров
Нимеро ООД, ул. „Златовръх“ 34, ет. 3, София 1100      
ivailo@nimero.com       
Envision – средство за изграждане на знания
172 стр. 347 стр

 

Ненков, Найден Вълков, доц. д-р инж.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
naydenv@shu-bg.net
Използване на възможностите на софтуер с отворен код за анализ на данни от онлайн решени тестове
187 стр. 371 стр

 

Николов, Красимир Николов, гл. ас.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по Обществени науки, бул. „Якимов“ 1, Бургас 8000
k_nik@abv.bg
Използване на нестандартни интерактивни подходи при обучението на студентите от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика и чужд език” по дисциплината “Методика на обучение по физическо възпитание”
87 стр. 158 стр

Изграждане и развитие на умения за модулиране на учебното съдържание от модул туризъм у студентите бъдещи начални учители, чрез използването на интерактивен, интегративен подход
89 стр. 164 стр

Интерактивните методи в обучението като условие за изграждане и развитие на креативните детски способности
103 стр. 192 стр

Формиране на творческо мислене при 7 - 10 годишни деца чрез двигателно - творчески методи на обучение
109 стр. 206 стр

 

Николов, Николай Георгиев, доц. д-р
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
n_nikolov_d@abv.bg  
Мястото и значението на краезнанието в учебния процес
98 стр. 183 стр

 

Николова, Биляна Валериева, д-р  
Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра „Музика“  
b_valerieva@yahoo.com
Проблеми и специфики в обучението и реализацията на музикални терапевти
158 стр. 310 стр

  

Николова, Стела Величкова    
ОУ "Свети Климент Охридски", ж. к. "Дружба" I, Плевен 5800
stela_pl@abv.bg              
Насърчаване на четенето чрез проекти в образователния портал е twinning
126 стр. 248 стр


П

 

Папагалски, Благовест Николаев        
"Център за творческо обучение" ООД, ул. „Сердика“ 4, София 1000
b.papagalski@cct.bg
Свързани класни стаи
185 стр. 366 стр

 

Папазов, Коста Найденов        
ПГЕЕ "К. Фотинов", ул. “Христо Ботев“ 42, Бургас 8000
kpapazov@abv.bg
Актуализиране на образователния процес в ПГЕЕ "Константин Фотинов" Бургас в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
41 стр. 66 стр

 

Папанчева, Румяна Йорданова, доц. д-р
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по Обществени науки, бул. „Якимов“ 1, Бургас 8000
papancheva@dgklaz.net  
Интерактивните играчки в детската градина
75 стр. 134 стр

Формиране на презентaционни умения у учениците в начална училищна възраст
203 стр. 407 стр

Образователна система ИТИ 1-4. Формиране на дигитални умения в началното училище
200 стр. 402 стр

 

Парижкова, Любомира Петрова доц. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра „Библиотечен мениджмънт“, бул. „Цариградско шосе“ 119, София  
ljubomirap@abv.bg
Презентацията като инструмент за ефективно общуване*
81 стр. 144 стр

 

Пацева, Нина Иванова
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Стрелци
oystrelci@abv.bg  
План за училищни иновации
47 стр. 77 стр

 

Пеева, Искра Пеева
НБУ „М. Лъкатник“, ж.к. „Славейков“, Бургас 8000
iskra_peeva@lakatnik.org  
Формиране на презентaционни умения у учениците в начална училищна възраст
203 стр. 407 стр

Образователна система ИТИ 1-4. Формиране на дигитални умения в началното училище
200 стр. 402 стр

 

Пенев, Радослав Иванов, проф. д-р 
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ № 69А, София 1579  
penev_radoslav@abv.bg
Образователни аспекти на ранното детско развитие
52 стр. 87 стр

 

Пенева, Атанаска Стоименова
ОУ „Професор Иван Батаклиев“, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, Пазарджик 4400
at_peneva@abv.bg
Миг от вечността
224 стр. 461 стр

 

Пенева, Десислава Вълева     
ЦДГ 68 „Патиланско царство“, бул. ,,Цар Симеон Велики" 284, Стара Загора 6000
cdg_sz68@abv.bg
Електронно издание на детската градина
113 стр. 217 стр

 

Пенева, Любослава Димитрова, доц. д-р
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ № 69А, София 1579  
peneva_luboslava@abv.bg
Образователни аспекти на ранното детско развитие
52 стр. 87 стр

 

Петкова, Елена Петкова, гл. ас. д-р    
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по Обществени науки, бул. „Якимов“ 1, Бургас 8000
el_petkova@abv.bg
Наставничество на млади учители. Европейски модел в условията на криза в образованието
25 стр. 37 стр

 

Петкова, Диана Вескова, д-р
СОУ "Симон Боливар", ул. „Преспа“ 1, Пловдив 4000
diana_veskova@yahoo.com      
Приложение на MuseScore в обучението по музика на Средното общообразователно училище в България
160 стр. 316 стр

 

Петрова, Евгения Цветанова – докторант ШУ
ЦДГ № 25 „Братя Грим“, ул. „Родопи“ 28, Шумен 9700
bragrim@abv.bg  
Влияние на проектната дейност в детската градина върху работата в екип
54 стр. 93 стр

Петрова, Христина Георгиева, гл. ас. д-р       
ПУ "П. Хилендарски",  Физически факултет, ул. "Цар Асен" 24, Пловдив 4000           
hrpetrova@yahoo.com
Някои идеи за формиране на ключовите компетентности у учениците в обучението по физика в средното училище
92 стр. 170 стр

  

Петрова, Жана Стойчева         
ШУ „Еп. Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
shana_ps@abv.bg
Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище
156 стр. 305 стр

 

Петрова, Невена Йорданова  
СОУ „Димитър Матевски“, Пловдив
n.petrova.71@abv.bg  
Ролята на образователната мултимедия при обобщаване и оценяване на знанията и уменията по Български език и литература  І-ІV клас
121 стр. 232 стр

 

Пощова-Петрова, Таня Георгиева, гл. ас.       
СУ "Климент Охридски", ДЕО-ИЧС, ул. "Коста Лулчев" 27, София 1111
tanyaposhtova@abv.bg        
Mетодическа системност на лингводидактическото описание на етноними в обучението по английски език
146 стр. 290 стр.


Р

 

Рангелова, Пенка Петрова, проф. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. "България" 236, Пловдив 4003
rangelova_penka@abv.bg
Нагледността в обучението по математика
128 стр. 252 стр.

 

Рахнев, Асен Кънчев, проф. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, бул. "България" 236, Пловдив 4003  
assen@uni-plovdiv.bg
Съвременни методи и средства за активно обучение
211 стр. 427 стр.

 

Рачева, Маргарита Иванова, гл. ас.    
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, ул. "Университетска" 115, Шумен 9700                      
miracheva@abv.bg  
Националното състезание "Ключът на музиката" и образователните постижения на учениците от Шуменска област
149 стр. 293 стр.

С

 

Семкова, Диана Тодорова
ЧСОУ „Св. Георги“, бул. „Ген. Тотлебен“ 2А, ет. 5, ап.12,  София
diana.semkova@wondergroup.eu
Топ профит – обучаващ експеримент в седми клас
213 стр. 433 стр.

 

Симитчиева, Аделина Михайлова  
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, Пазарджик 4400
adi_1956@abv.bg
Интернет проектите в обучението по литература – забавният път към по-задълбоченото осмисляне на художествения текст
124 стр. 243 стр.

 

Сребрева, Таня Маркова 
СОУ "Проф. д-р Асен Златаров", Първомай     
t_srebreva@abv.bg
Облачните технологии в помощ на учителя по ИТ
190 стр. 377 стр.

 

Станков, Красимир Радков, гл. ас.      
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
krstankov@yahoo.co.uk
Прочуване мнението на студентите – бъдещи начални учители за обучение по шахмат
83 стр. 150 стр.

 

Старибратов, Ивайло Пеев, д-р
ОМГ "Акад. Кирил Попов", ул. "Чемшир" 11, Пловдив 4001
ivostar@abv.bg
Модел за финансиране на средните училища в България
15 стр. 22 стр.

 

Стефанова, Ивелина Василева  
ОУ "Бачо Киро", ул. „Филип Тотю“ 20, Велико Търново 5000
iva_stef@abv.bg            
Интерактивно взаимодействие на училищното обучението по религия и храмовата празнична среда
117 стр. 225 стр.

 

Стойкова, Добринка Стойкова, доц. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии,  бул. "Цариградско шосе" 119, София 1784
dobrinka_s@abv.bg
Съвременни тенденции в управление на знанието и ролята на интерактивните методи на обучение
79 стр. 138 стр.

 

Стоицов, Генчо Димитров, гл. ас. д-р  
ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по математика и информатика, бул. „България“ № 236, Пловдив 4003
stoitzov@abv.bg
Използване на симулационен софтуер в лабораторните упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“
208 стр. 419 стр.

 

Стоянов, Красимир Манолов, доц. д-р
СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за езиково обучение, ул. „Коста Лулчев“ №27, София  
krasimisto@gmail.com  
Остаряха ли диктовките в чуждоезиковото обучение?
142 стр. 282 стр.

 

Стоянова, Снежана Лазарова, гл. ас. д-р        
ШУ "Епископ Константин Преславски", ул. "Университетска" № 115, Шумен 9700
sn_lazarova@abv.bg
Практическа реализация на принципа за обучение ориентирано към действие чрез проектно обучение във 2. клас
218 стр. 445 стр.

 

Стоянова, Лилия Стоянова, д-р
Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“, ул. „Илинден“ № 13, Благоевград
lililiastoyanova@abv.bg
Стратегическо управление и качество на образованието
12 стр. 17 стр.


Т

 

Табакова-Комсалова, Венета Веселинова     
Регионален инспекторат по образованието,                ул. "Цариброд" №1, Пловдив 4000       
tabakova_rio@abv.bg
Един модел за обучение на тема "Интерактивни методи в обучението по Информационни технологии"
183 стр. 362 стр.

Облачните технологии в помощ на учителя по ИТ
190 стр. 377 стр.

 

Табакова, Недялка Иванова
ЦДГ 68 „Патиланско царство“, бул. ,,Цар Симеон Велики" 284, Стара Загора 6000
Иновативен модел на комуникация  
57 стр. 96 стр.

 

Танева, Мария Димитрова                    
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по Обществени науки, бул. „Якимов“ 1, Бургас 8000, ЦДГ "Калинка", Рудник
mimii72tan@abv.bg
Формиране на творческо мислене при 7 - 10 годишни деца чрез двигателно - творчески методи на обучение
109 стр. 206 стр.

Обучение и забавление чрез компютърните игри – интеграцията на „100 акровата гора” в образователната система
135 стр. 271 стр.

 

Танева, Надя Росенова, 
докторант ПУ
Дирекция "Социално подпомагане", бул. "Руски" №13, Пловдив    
taneva25@abv.bg         
Семейството и семейната среда като фактор за формирането и развитието на детската престъпност в юношеска възраст
38 стр. 59 стр.

 

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Проф. Якимов“ 1, Бургас 8010  
mtterzieva@gmail.com  
Методически потенциал на графичния роман като средство за литературно обучение в 4. клас
119 стр. 230 стр.

 

Тодорова, Елена Христова, ас.
ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по Математика и информатика, бул. „България“ 236, Пловдив 4003
eli_tod@abv.bg
Формиране на рефлексивни умения чрез обучението по Информационни технологии от 5. до 7. клас. Резултати от изследването   
206 стр. 410 стр.

Връзката на математиката с изкуството с помощта на информационните технологии 
139 стр. 277 стр.

Топалова, Здравка Тодорова  
Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София”, София             
artdeeps@gmail.com     
Развитие на математически умения при децата с церебрална парализа на възраст от 4 до 6-7 години – изследвания и перспективи
30 стр. 44 стр.

 

Траянова, Недялка Петрова
ПГТ „Гоце Делчев“ ул. „Архитект Камен Петков“ №1,  Пловдив 4000
neli_trajanova@abv.bg
Учебна история: Представяне на експеримент
111 стр. 213 стр.

Х

 

Харалампиева-Павлова, Жаклин Михайлова    
ЦДГ "Соня", ул. "Момина крепост" 9, гр. Велико Търново           
jaki_70@abv.bg              
Избор на партньор в самостоятелните творчески игри в детската градина
70 стр. 122 стр.

 

Христова, Галина Валентинова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по обществени науки, бул. „Проф. Якимов“ 1,
Бургас 8010
Интерактивните методи в обучението като условие за изграждане и развитие на креативните детски способности  
103 стр. 192 стр.

Христов, Димитър Христов
Издателство „Изкуства“ ЕООД
timiterimo@hotmail.co.uk
Образователна система ИТИ 1-4. Формиране на дигитални умения в началното училище
200 стр. 402 стр.

 

Христова, Ясена Валериева
Издателство „Изкуства“ ЕООД
jas_christova@izkustva.net
Интерактивните играчки в детската градина
75 стр. 134 стр.

Образователна система ИТИ 1-4. Формиране на дигитални умения в началното училище
200 стр. 402 стр.


Ц

 

Цанкова, Милена Илиева, доц. д-р  
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Колеж – Добрич,  ж.к. „Добротица“ 12, Добрич 9302
milena_b@abv.bg  
Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание
96 стр. 180 стр.


Ч

 

Черкезова, Кремлина Любомирова
34 ОУ „Стою Шишков“, ул. „Родопски извор“ №43, ж.к. Борово, София 1680  
krem_lina@mail.bg  
Вълшебство и творчество
192 стр. 381 стр

Ш

 

Шапкалова, Светла Ангелова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. „Цариградско шосе“ 119, гр. София,  
sasch@abv.bg  
Учебникът по "Празничен календар" – методична иновация в академичното обучение по религия
85 стр. 155 стр.

 

Шурелова, Янка Георгиева  
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, бул. „Стефан Стамболов" 69, Бургас 8000            
ana_shurelova@abv.bg 
ELEVATION (Електронни приложения в професионалното образование) – един проект за електронно обучение чрез платформата Moodle
163 стр. 321 стр.


 

Я

 

Янкулова, София Христова
ОДЗ № 66 "Елица", ул. "Риляник" № 12, Панчарево 1137, София
sof_76@abv.bg
Иновативна педагогика в предучилищна възраст – работа с таблети
67 стр. 114 стр

.

K

 

Korneta, Wojciech, prof
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Akademicka 14 18-400 Łomża, Poland, wkorneta@op.pl
Visualization and Sonification of Chua’s Electronic Circuit Dynamical Behavior
228 стр. 470 стр.

 Korneta, Andrzej, prof
College of Computer Science and Business Administration in Łomża, Akademicka 14 18-400 Łomża, Poland, andykor@poczta.onet.pl

The Cooperation between Universities and Post-Primary Schools in Poland
17 стр. 24 стр.

Król, Ewa
The State Higher School of Vocational Education in Ciechanów Ciechanów, Poland
eu.krol@gmail.com       
PHYSICS AND TEACHING OF PHYSICS
105 стр. 197 стр.


Symmetries in physical processes
106 стр. 199 стр.

O

 

Onalbekov, Еrnar
al-Farabi Kazakh National  University,    Kazakhstan     
„Teacher’s Profile. Qualities of a 21st century teacher“. Highlights of the higher education strategy development in Bulgaria and Kazakhstan
35 стр. 56 стр.