Годишно научно-методическо списание за образование и наука

сп. Образование и технологии, бр. 8-2/2017

       
Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

Ангелова, Златина Добрева,

ЕТ "Мирдоб" - Златина Ангелова, Бургас

zlatina_angelova@abv.bg

Функционалната неграмотност причини, проявления, успешни практики за преодоляването й

  132 стр. 148 стр.   

 

Атанасова-Минева, Росица Делчева,

Пето основно училище "Митьо Станев", Стара Загора

rosesunrise65@abv.bg

Организиране на дигитално ученическо портфолио в часовете по английски език

  195 стр. 256 стр.   

 

  

Б

 

Богданова, Виолета Денчева,

Център за подкрепа на личностното развитие, Бургас

violeta7903@abv.bg

Иновативно обучение по системата “Play and Talk with Echo” – издателство „Изкуства“

 226 стр. 328 стр.   


В

 

Ванюшкина, Василка Йорданова,

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

vasilkax@abv.bg

Културен обмен между България и Република Чехия

  238 стр. 349 стр.   

 

Величкова, Галя Иванова,

ДГ "Зора", Враца

galj_iv@abv.bg

Използване на иновационни и традиционни образователни технологии в обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина

  214 стр. 300 стр.   

 

Вълчева, Пенка Кръстева,

Пловдивски университет "Паисий хилендарски", Педагогически факултет, Пловдив

pepa_valcheva@abv.bg

Приложение на метода на фокусираните обекти като средство за оптимизиране връзката комуникация-творчески разказ

  218 стр. 312 стр.   

Вострокнутов, Игорь Евгеньевич, проф. дпн

КАСИО Европа ГмбХ в Российской Федерации и Странах СНГ, Москва, Русия

vostroknutov_i@mail.ru

Применение графических калькуляторов casio fx-cg20 и cg-50 – инновации в российском экономическом образовании

  263 стр. 391 стр.   

 

Г

 

Генчева, Маргарита Йорданова, доц. д-р

ШУ "Еп. Константин Преславски", Педагогически факултет, Шумен

margarita_56@abv.bg

Зараждане на музикалната теория

  169 стр. 219 стр.   

Образци на италианското многогласие в епохата на Ars nova

  171 стр. 221 стр.   

 

Георгиева, Галина Георгиева, ас. д-р

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, София

galinag_bg@abv.bg

Математиката в ежедневието и играта на децата от предучилищна възраст

  138 стр. 160 стр.   

 

Георгиева, Стилиянка Петрова,

ДГ "Буратино", Шумен

cdgburatino23@abv.bg

Изграждане на национална принадлежност и културна идентичност чрез реализирани проекти в ДГ

  241 стр. 353 стр.   

 

Георгиева, Тонка Заркова,

ППМГ „Нанчо Попович“, Шумен

teorgieva@abv.bg

Готови за старт...стоп – да преминем на по-високо ниво в използването на ИКТ в нашата класна стая

  249 стр. 362 стр.   

 

Георгиева, Анна Николова,

СУ "Христо Ботев", Тутракан

anna_georg@abv.bg

Прилагането на Forms от Office365 в помощ на учителя

  260 стр. 384 стр.   

Д

 

Дерменджиева, Яна Енева,

Център за подкрепа на личностното развитие,

гр. Бургас, Бургас

babygirl1982@abv.bg

Иновативно обучение по системата “Play and Talk with Echo” – издателство „Изкуства“

  226 стр. 328 стр.   

 

Дерменджиева, Людмила Атанасова,

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

l_dermendjieva@abv.bg

Блоково програмиране за учители и ученици

  252 стр. 367 стр.   

 

Димитрова, Красимира Атанасова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

dimitrowa_kr@yahoo.com

Формиране на алгоритмично мислене чрез лего-роботика, електроника и екипна организация на работа

  255 стр. 376 стр.   

 

Динев, Илия Крумов,

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев, Гоце Делчев

iliqdinev@abv.bg

Направи гении

  166 стр. 215 стр.   

 

Динева, Донка Колева,

ОУ "Васил Левски", гр. Бургас, Бургас

d_dineva@levski-ou.org

Иновации в обучението и познавателното развитие на деца-билингви в предучилищните групи и първи клас

  198 стр. 262 стр.   

 

Динева, Надка Костадинова,

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

neit_dineva@abv.bg

"Next Step of Social Life Learning through English" – Развиване на езкови умения чрез активна гражданска позиция и участие в социални дейности

  233 стр. 341 стр.   

 

Дончева, Надежда Великова,

ОУ "Бачо Киро", В. Търново

nadi_don@abv.bg

Мултисензорни подходи в осъществяването на дейности в изобразителното изкуство

  185 стр. 238 стр.   

 

E

 

Ж

 

Жекова, Петя Атанасова,

ОУ "Георги Караславов", Първомай

petya.jekova@abv.bg

Добротворството – мисия и привилегия

  229 стр. 33 стр.   

 

Желева, Йовка Константинова,

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

Асоциативното рисуване като игрови модел за развиване на детско творческо мислене и усвояване на умения за работа с нестандартни изобразителни техники

  188 стр. 245 стр.   

З

 

Златкова, Люба Атанасова, гл. ас. д-р

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

liuba.zlatkova@gmail.com

Ритмичният модел в изкуството – холограма на Духа ІІІ (градежът)

  191 стр. 252 стр.   

 

И

 


Й

 

Йорданова, Петя Борисова,

НБУ „Михаил Лъкатник“, Българско Движение „Син флаг“, Бургас

petya_j@yahoo.com

Глобалните цели за устойчиво развитие и програма „Екоучилища“

  129 стр. 143 стр.   

 

К

 

ИВАНОВА-КАЛОЯНОВА, РАЙНА ТОДОРОВА,

ДГ 11 "Загоре", Стара Загора

reni98.19741974@abv.bg

Арт терапията – да протегнем ръка, когато думите мълчат

  . 400 стр.  

 

Кирилова, Елена Димитрова,

ОУ "Васил Левски", Бургас

e_kirilova@levski-ou.org

Иновации в обучението и познавателното развитие на деца-билингви в предучилищните групи и първи клас

  198 стр. 262 стр.   

 

Кръстева, Камелия Цакова,

ДГ "Зора", Враца

krysteva.kamelia@abv.bg

Използване на иновационни и традиционни образователни технологии в обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина

  214 стр. 300 стр.   

Л

 


М

 

Маратилова, Верка Димитрова,

ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

vmarat1968@abv.bg

Земята на древните ни предци през погледа на математиката

  141 стр. 166 стр.   

 

Маркова, Ангелина Борисова,

Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

markova100@abv.bg

Клуб Училищна телевизия "МладЕж"

  236 стр. 346 стр.   

 

Милчева, Галя Иванова,

ОУ „Братя Миладинови“, Бургас

gal_im@abv.bg

Легообразованието – иновативна технология в началното училище

  246 стр. 359 стр.   

 

Митева, Капка Петкова,

ДГ "Райна Княгиня", Бургас

kapka_miteva@abv.bg

Разработване на учебни ресурси за работа с интерактивна дъска и таблети в детската градина

  208 стр. 288 стр.   

 

Михайлов, Младен Йорданов,

ПУ "Доктор Петър Берон", Добрич

den4o23@abv.bg

Опит за превенция на агресивното поведение при деца от детско-юношеска възраст

  163 стр. 209 стр.   

 

Михова, Евгения Цветанова,

ДГ "Братя Грим", докторант ШУ "Еп. К. Преславски", Шумен

bragrim@abv.bg

Ключова дейност 1 на "Еразъм+" в детската градина – ефективна форма за квалификация и мотивация

  243 стр. 356 стр.   

 

Младенов, Пламен Петров

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, В. Търново

plamen_p_m@yahoo.com

In memoriam: Зигмунт Бауман (1925-2017) и някои приложения на неговите анализи във възпитанието на християнски нравствени ценности

  160 стр. 202 стр.   

.

Н

 

Найденова, Димитринка Цолова,

ДГ "Славейче", Враца

dimitrinka_72@abv.bg

Информационните технологии в живота на детето

  211 стр. 296 стр.   

 

Николов, Красимир Николов, гл. ас.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

k_nik@abv.bg

Асоциативното рисуване като игрови модел за развиване на детско творческо мислене и усвояване на умения за работа с нестандартни изобразителни техники

  188 стр. 245 стр.   

 

Николов, Венелин Дачков,

ОУ „Васил Левски", Разград

venelindachkov@abv.bg

Формиране на алгоритмично мислене чрез лего-роботика, електроника и екипна организация на работа

  255 стр. 376 стр.   


П

 

Павлова, Анна Найденова,

Регионално управление на образованието, В. Търново

anna_p088@abv.bg

Мултисензорни подходи в осъществяването на дейности в изобразителното изкуство

  185 стр. 238 стр.   

 

Павлова, Василиса Ангелова, ас. инж.

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

vasy_pav@abv.bg

Разширена реалност и мотивацията за учене на учениците

  257 стр. 380 стр.   

 

Папанчева, Румяна Йорданова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

papancheva@dgklaz.net

Обучение по английски език в първи клас в богата на технологии среда

  203 стр. 276 стр.   

Блоково програмиране за учители и ученици

  252 стр. 367 стр.   

 

Пенева, Симона Пенева,

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

Асоциативното рисуване като игрови модел за развиване на детско творческо мислене и усвояване на умения за работа с нестандартни изобразителни техники

  188 стр. 245 стр.   

 

Пентегов, Дмитрий Юрьевич,

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский нижегородский государ-ственный университет им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал, Арзамас, Русия

Применение графических калькуляторов casio fx-cg20 и cg-50 – инновации в российском экономическом образовании

  263 стр. 391 стр.   

 

Петкова, Елена Петкова, доц. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

el_petkova@abv.bg

Оценяване на качеството в образователните институции от родители и ученици – възможности и проблеми

  121 стр. 133 стр.   

 

Петрова, Христина Георгиева, гл. ас. д-р

ПУ "П. Хилендарски", Физически факултет, Пловдив

marietka2002@abv.bg

Методика на преподаване на  „изотермен процес“ с графичен метод в осми клас

  146 стр. 177 стр.   

Формиране на графични знания и умения в обучението по „Човекът и природата“ в пети и шести клас

  149 стр. 181 стр.   

 

Петрова, Мими Леонидова,

ДГ "Зора", Враца

mimi.leonidova@abv.bg

Бащата – равноправен партньор в образователно-възпитателния процес в детската градина

  216 стр. 306 стр.   

 

Полихронов, Даниел Петров

Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по педагогика, София

daniel.polihronoff@abv.bg

Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси

  157 стр. 195 стр.   

 

 

Попаркова, Христина Стоилова,

Първо ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

hpoparkova@abv.bg

Културен обмен между България и Република Чехия

  238 стр. 349 стр.   


Р

 

Радева, Снежана Истилиянова,

СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, София

snezhanaradeva@gmail.com

Професионалната подкрепяща супервизия, като елемент от социално-образователен модел за включване на 2-5 годишни деца

  124 стр. 136 стр.   

 

С

 

Семыкина, Наталья СергеЕвна,

Московский  региональный социально-экономический институт, Видное, Русия

natalyasem89@mail.ru

Особенности развития эмоциональной сферы подростков в процессе творческой работы в арт-студии

  174 стр. 224 стр.   

 

Симитчиева, Аделина Михайлова,

ОУ "Проф. Иван Батаклиев,"Пазарджик

adi_1956@abv.bg

Богатството, щастието и нещастието според приказката „Щастливия принц“ на Оскар Уайлд – урок с интегрирано учебно съдържание

  135 стр. 156 стр.   

 

Спасова, Красимира Стоилова,

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

krasi77ssa@abv.bg

Уча лесно чужд език чрез интерактивни образователни ресурси

  201 стр. 270 стр.   

 

Старибратов, Ивайло Пеев, д-р

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив

ivostar@abv.bg

Директорът – мотивационият двигател в училище

  118 стр. 130 стр.   

 

Стоянова, Грета Димитрова,

СУ "Св. Св. Кирил и Методий", Бургас

greta_stoqnova@abv.bg

Хотел за насекоми

  152 стр. 185 стр.   

 

Стоянова, Милена Паскалева,

ОУ "Васил Левски", Бургас

m_stoyanova@levski-ou.org

Иновации в обучението и познавателното развитие на деца-билингви в предучилищните групи и първи клас

  198 стр. 262 стр.   

Т

 

 

Ташева, Елена Цанкова,

ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията", Бургас

elena.tasheva79@gmail.com

Обучение по английски език в първи клас  богата на технологии среда

  203 стр. 276 стр.   

 

Терзиев, Георги Костадинов, гл. ас. д-р

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

begart@abv.bg

Пионерският принос на Иван Кирков в българската абстрактна живопис – педагогически поуки

  177 стр. 228 стр.   

Педагогическите измерения в творческото дело на Стефан Кънчев

  179 стр. 232 стр.   

Художественият синтез в монументалните изкуства като образователен проблем

  182 стр. 235 стр.   

 

Тодорова, Румяна Георгиева,

ДГ „Знаме на мира“, Враца

rumiana33@abv.bg

Практически идеи за екологично образование в детската градина

  206 стр. 280 стр.   

Х

 

 

Христова, Валентина Петкова,

ДГ „Знаме на мира“, Враца

valia_ph@abv.bg

Практически идеи за екологично образование в детската градина

  206 стр. 280 стр.   

Ц

 

 

Цочева, Валентина Маринова,

СУ "Васил Левски", Троян

flagerasmus@gmail.com

Готови за старт...стоп – да преминем на по-високо ниво в използването на ИКТ в нашата класна стая

  249 стр. 362 стр.   


Ч

 

Челебиева, Силвия Красимирова,

Център за подкрепа на личностното развитие, Бургас

sylvia_christova@abv.bg

Използване на нови технологии в преподаването и ученето по английски език в предучилищна възраст по иновативната система „Play and Talk With Echo”, Издателство "Изкуства"

  223 стр. 320 стр.   

 

Черкезова, Кремлина Любомирова,

125 СУ "Боян Пенев", София

krem_lina@mail.bg

Математика и изкуство

  144 стр. 169 стр.   

 

Ш

 

Шапкалова, Светла Ангелова, гл. ас. д-р

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

sasch@abv.bg

Методика на учебната практика в библиотеки с религиозна насоченост

  154 стр. 189 стр.   


 

Я

 


. Янкова, Параскева Ангелова,

ДГ "Единство Творчество Красота", Враца

venettabogdanova@abv.bg

Възможности за речево развитие на детето чрез интерактивни и театрализирани игри

  220 стр. 317 стр.   

C

 

Chmiel, Magda Chmiel,

Danone, Warsaw,  Poland

magda.chmiel@danone.com

Formal educational offer analysis for children in pre-school age in Poland

  126 стр. 138 стр.   

S